Urbanismus a územní plánování  

 

  V urbanistické tvorbě a územním plánování je činnost studia zaměřena na zpracování ÚPD, a to zejména návrhů územních a regulačních plánů včetně jejich změn. Současně jsou zpracovávány i ÚPP (územní studie, ÚAP a jejich aktualizace). Projekční náplň je také zaměřena na regeneraci panelových sídlišť, kde je sledována úprava parteru i zeleně. V posledních letech se specializujeme hlavně na problematiku územního plánu hl. m. Prahy. Kromě výkladu ÚP SÚ HMP zpracováváme zejména podkladové studie pro pořízení jeho změn a úprav.

ÚZEMNÍ PLÁNY A JEJICH ZMĚNY

   ● Ideový návrh územního plánu Hradce Králové - 2010

Návrh ÚP HK k roku 2050 vychází z kontinuity s předchozími, dlouhodobě udržovanými záměry, a sleduje další rozvoj radiálně okružního systému města. Ten je doplněn III. okruhem tvořeným vnějšími tangentami. Vytváří se tak ucelený dopravní systém, který umožní odlehčit dopravnímu zatížení na II. městském okruhu a radiálách, a zpružní dopravu v příměstské oblasti. Návrh dopravně zpřístupňuje stávající i navrhované aktivity, vymezuje hranice hlavních rozvojových možností města a přidružené zástavby v příměstské oblasti. Dosavadní koncentrické uspořádání města umožňuje i nadále jeho expanzi všemi směry. Navrhovaný rozvoj města vychází z ekonomických, demografických a kapacitních možností území v období 35 - 40 let. Neuvažuje s kapacitním růstem počtu obyvatel, ale reaguje na zesílený suburbanizační proces u okolních obcí a posiluje jejich vazby s vlastním městem. Vymezeny jsou rovněž tzv. „brownfields", které jsou navrženy pro nové městské funkce. Systém zelených ploch zahrnuje krajinnou zeleň, která proniká podél vodních toků do městského centra.

Generální projektant:

URBAPLAN spol. s r.o.

Vyhlašovatel:

SM HK

Projekt:

2010

Urbanistické řešení:

autorský kolektiv

Stupeň dokumentace:

Soutěž

Vydání:

   -

   ● Digitalizace územního plánu města Hronova

Územní plán Hronova byl dlouhodobě zpracováván ve společnosti URBAPLAN spol. s r.o. (jako ÚPSÚ v intencích zákona 50/1976 Sb.) v koordinaci s ostatními sousedícími sídly (Náchod, Velké Poříčí). Územní plán řešil zejména problematiku dopravního uspořádání komunikací druhé třídy (tzv. Velký, střední, malý obchvat) s dopady do celkového konceptu města. V návaznosti na průběžné nové požadavky byly zpracovány změny ÚP (2009 – 2011) a provedena digitalizace celého dokumentu.

Generální projektant:

URBAPLAN spol. s r.o.

Pořizovatel:

MÚ Hronov

Projekt:

2007

Urbanistické řešení:

autorský kolektiv

Stupeň dokumentace:

Digitalizace

Vydání:

   -

   ● Změna č. 4 Územního plánu obce Červený Újezd

Územní plán obce Červený Újezd stanovuje základní koncepci rozvoje území i veřejné infrastruktury a dále ochranu urbanistických a krajinných hodnot. Cílem Změny č. 4 ÚPO Červený Újezd je umožnění rozvoje bydlení na území obce, ale i jejího občanského vybavení. Přitom je nezbytné zabezpečit trvalý soulad všech hodnot v území, ať se jedná o hodnoty přírodní, civilizační nebo kulturní. Ode dne schválení územního plánu se v daných (řešených) lokalitách změnily požadavky na způsob využití ploch.
Změna č. 4 zahrnuje návrh změny ve stanoveném způsobu využití ploch ve třech lokalitách Z4 - 1, Z4 - 2, Z4 - 3 a zrušení ochranného pásma zemědělské farmy v lokalitě Z4 - 4. Změna č. 4 nenaruší urbanistickou koncepci a systém sídelní zeleně schváleného ÚPO Červený Újezd včetně třech vydaných změn. Změnou č. 4 budou vytvořeny předpoklady zejména k rozvoji bydlení, ale i občanského vybavení na území obce. Návrhem řešení Změny č. 4 se mění rozsah zastavitelných ploch situovaných mimo zastavěné území v lokalitě Z4 - 3. Plochy v dalších lokalitách Z4 - 1, Z4 - 2 a Z4 - 3 (část) mění způsob funkčního využití mimo zastavěné území obce, nikoliv rozsah vymezeného zastavitelného území. Zrušení ochranného pásma zemědělské farmy v lokalitě Z4 - 4 nemá vliv na způsob využití ploch ani rozsah zastavitelného území.

Generální projektant:

Bomart spol. s r.o.

Pořizovatel:

OÚ Červený Újezd

Projekt:

2011 - 2012

Urbanistické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Náv. změny k SJ, VP a čistopis

Vydání:

18. 6. 2012

   ● Změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy

V rozmezí let 2008 – 12 byly pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy zpracovávány koncepty a návrhy změn územního plánu SÚ hl. m. Prahy. Jmenovitě se jednalo o změny vlny 06, 07 a Celoměstsky významné změny I + II. Z vlny 06 změn ÚP SÚ HMP byly zpracovány návrhy po konceptu. Ve vlně 07 byly zpracovány návrhy, koncepty i návrhy po konceptu. Z Celoměstsky významných změn I + II byly zpracovány návrhy, návrhy s VVURÚ, koncepty s VVURÚ a návrhy po konceptu. Veškerá dokumentace byla zpracována na základě schváleného zadání a řádně projednána v rámci společného jednání (návrhy) a veřejného projednání (návrhy i koncepty). Po zanesení námitek a připomínek DOSS i veřejnosti byly vyhotoveny čistopisy, které byly předloženy Radě a Zastupitelstvu HMP.

Generální projektant:

ÚRM hl. m. Prahy

Pořizovatel:

OÚP MHMP

Projekt:

2011 - 2012

Urbanistické řešení:

autorský kolektiv

Stupeň dokumentace:

N + K ZM ke SJ, VP a čistopis

Vydání:

průběžně

 

REGULAČNÍ PLÁNY A JINÁ PODROBNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

   ● Regulační plán Červený Újezd - východ

Řešené území se nachází v jihovýchodní části obce Červený Újezd, v k.ú. Červený Újezd ve Středočeském kraji. Území je vymezeno stopou bývalé nučické dráhy ze severozápadu, zemědělským areálem z východu a volnými plochami orné půdy z jihu. Celková plocha řešeného území je 61 533 m2, tedy 6,15 ha.
Cílem je umožnit výstavbu v území v souladu s veřejnou poptávkou na výstavbu rodinných domů. Umístění lokality v bezprostřední blízkosti současně zastavěného území obce Červený Újezd předurčuje toto území pro kvalitní příměstské bydlení. Urbanistická koncepce vychází z optimálního využití lokality a z daných přírodních podmínek. V souladu se zadáním regulačního plánu a v souladu s platnou vyhláškou o závazných částech územního plánu je cílem regulačního plánu napomáhat účelnému využívání území, regulovat stavební činnost tak, aby zájmy fyzických osob nebyly v rozporu s dlouhodobými záměry obce jako celku a chránit a zlepšovat životní prostředí v území.

Generální projektant:

Bomart spol. s r.o.

Pořizovatel:

OÚ Červený Újezd

Projekt:

2011 - 2012

Urbanistické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Návrh RP ke SJ, VP a čistopis

Vydání:

14. 9. 2012

   ● Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna U Nemocnice (SUN)

Urbanistická studie byla zpracována v období V. - XII. 2009 na základě požadavků města Náchoda. Hlavním cílem projektu je vytvoření předpokladů pro zkvalitnění a humanizaci veřejných prostranství sídliště U Nemocnice (SUN) a jeho okolí, modernizaci technické infrastruktury, vybudování funkčně využitelných volnočasových a oddychových zón, zkvalitnění a rozšíření zeleně, vyřešení dopravní dostupnosti s posílením parkovacích kapacit a řešením bezpečnosti dopravy chodců i cyklistů.
Cílem realizace projektu je vyhovění požadavkům vznesených obyvateli sídliště i potřebám města Náchoda. Snahou při tvorbě projektu regenerace sídliště bylo maximální respektování návrhů obyvatel a udržení tak jejich aktivního přístupu k celému procesu.
Výsledkem je návrh na revitalizaci centrálních ploch sídliště a humanizaci i rozšíření prostranství pro aktivity volného času, zejména dětských hřišť a sportovišť. Dále se studie zaměřuje na rekonstrukci i konstrukci přístupových komunikací, a to včetně návrhu úpravy odstavných ploch pro automobily s cílem zvýšení jejich současné značně nedostatečné kapacity a zlepšení podmínek pro odpadové hospodářství (navýšení počtu kontejnerových stání a humanizace stávajících ploch odpadového hospodářství).

Generální projektant:

URBAPLAN spol. s r.o.

Pořizovatel:

Město Náchod

Projekt:

2009

Urbanistické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Urbanistická studie

Realizace:

   ?

   ● Projekt regenerace sídliště Nové Město - Jih v Jičíně, aktualizace 2009

Řešené území bylo vymezeno objednatelem. Po konzultaci a veřejném projednání bylo rozšířeno v jižní části o plochu pro parkování a plochu budoucí komunikace na Popovice. Sledovaná oblast je ohraničena z jihu plánovanou komunikační spojkou na Popovice, z východu tokem řeky Cidliny. Ze severu a západu je pak řešené území vymezeno veřejně přístupnými pozemky u vícepodlažních bytových domů v ulicích Přátelství, U tržiště a Na jihu.
Cílem realizace projektu je vyhovění požadavkům vznesených obyvateli sídliště. Snahou při tvorbě bylo maximálně respektovat návrhy obyvatel a udržet tak jejich aktivní přístup k tvorbě projektu regenerace. Výsledkem je návrh na revitalizaci stávajících ploch pro aktivity volného času - především dětských hřišť, sportovního hřiště a odpočinkových zákoutí pro nejstarší obyvatele sídliště dle jejich představ a požadavků. Byly navrženy úpravy parkování s cílem zvýšit stávající nedostatek parkovacích kapacit.

Generální projektant:

URBAPLAN spol. s r.o.

Pořizovatel:

Město Jičiní

Projekt:

2009

Urbanistické řešení:

autorský kolektiv

Stupeň dokumentace:

Urbanistická studie

Realizace:

   ?

 

PODNĚTY, PODKLADY, NÁMITKY A EXPERTIZY

   ● Podněty pro pořízení změn ÚP SÚ hl. m. Prahy

Podkladové studie coby podněty pro provedení změnyÚzemního plánu SÚ hl. m. Prahy se zpracovávají pro pozemky ve ve vlastnictví navrhovatele, respektive území, kde navrhovatel disponuje zmocněním od majitelů pozemků. Podstatou navrhovaných změn bývá zpravidla změna funkčního využití ploch, a to z důvodu potvrzení stávajícího stavu v území, anebo z důvodu umožnění nové výstavby. Předmětná území byla vymezena na základě zadávacích podmínek investora a nacházela se například v Letňanech, Čakovicích, Záběhlicích, Hájích nebo na Chodově.

Generální projektant:

Bomart spol. s r.o.

Investor:

Právnické osoby

Projekt:

2012 - 2013

Urbanistické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Urbanistická studie

Vydání:

   ● Podkladové studie pro provedení úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy

Cílem podkladových studií je architektonicko-urbanistické prověření investorem požadovaného stavební intence v daném území a výpočet koeficientu podlažních ploch (KPP) a koeficientu zeleně (KZ). Pakliže sledovaný záměr překročí předepsanou míru využití území, slouží studie coby podnět pro provedení úpravy ÚP SÚ HMP. Dokumentace řeší zpravidla úpravy kódu míry využití území (typ A), ale i úpravu směrných hranic funkčního využití (typ B) nebo úpravu směrných prvků speciálních funkcí (typ C).

Generální projektant:

Bomart spol. s r.o.

Investor:

Právnické osoby

Projekt:

2012 - 2013

Urbanistické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Urbanistická studie

Vydání:

   ● Podkladová studie připomínky k návrhu zadání ÚP obce Přestavlky u Čerčan

Studie je zpracována na základě zadávacích podmínek investora. Cílem této studie je posouzení stavby rodinné ekofarmy, respektive její začlenění do krajiny s ohledem na přírodní krajinný ráz lokality Dubsko v obci Přestavlky u Čerčan. Studie zároveň slouží jako doprovodný materiál připomínky podané k návrhu zadání územního plánu. Předmětná lokalita se nachází přibližně 2 km severně od jádra obce Přestavlky u Čerčan. Jedná se o jihozápadní část pozemku ve vlastnictví investora (parcelní číslo: 1000; katastrální území: 735191 – Přestavlky u Čerčan). Řešené území o výměře přibližně 0,89 ha přímo navazuje na současně zastavěné území osady Dubsko.

Generální projektant:

SAUD

Investor:

Fyzická osoba

Projekt:

2012

Urbanistické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Urbanistická studie

Vydání:

   -

 

URBANISTICKÉ STUDIE

   ● Urbanistická studie Praha - Michle

Urbanistická studie si klade za cíl především transformaci dopravního systému v území. Radikálním zásahem do lokality je stabilizace nové komunikace celoměstského významu, která svede dopravu od křižovatky Vyskočilova x Michelská až k současnému křížení ulic U Plynárny x Nad Vinným Potokem. Nová komunikace včetně tramvajového tělesa je uvažována v nezastavěné oblasti paralelně s železničním tělesem, resp. odstavným nádražím. Svedení tranzitní automobilové dopravy na tuto komunikaci bude mít za následek dopravní uvolnění dnes značně přetížené ulice Michelské, která se transformuje, především v oblasti historické zástavby, do podoby zklidněné komunikace s upřednostněním pěšího a cyklistického provozu. Z této lokality by také měla vycházet nově definovaná ulice Ohradní, která svým zklidněným parterem dotvoří vznikající náměstí v blízkosti areálu středních škol. Ulice vyústí do nově navrženého administrativně obytného komplexu. Tento komplex je navržen v současně neutušeném a ne plně využitém území při nové páteřní komunikací s tramvajovým tělesem, od níž budou obytné budovy s polosoukromými dvory odděleny obchodně administrativním celkem s výškovou dominantou.
Architektonický návrh počítá s doplněním zástavby centrální části historické Michle i s dotvořením náměstí při křižovatce Michelské x U Plynárny. Michelská ulice je zklidněna systémem zvýšených pojezdových ploch a doplněna novou zástavou, která vytvoří městskou ulici a rozmanitá veřejná prostranství.

Generální projektant:

Inpar spol. s r.o.

Zadavatel:

ÚRM hl. m. Prahy

Projekt:

2009

Urbanistické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Urbanistická studie

Realizace:

   -

   ● Urbanistická studie Praha - Záběhlice

Návrh byl zpracován v jednom provedení s variantním řešením ve dvou lokalitách. Primárním úkolem studie je navržení kvalitních ploch pro volnočasové aktivity. Cílem studie bylo i nalezení vhodného využití pro zbytkovou plochu při křižovatce ulic Na Chodovci a Ke Spořilovu, stejně tak jako vyřešení problematického parkování obyvatel spořilovského sídliště při ulici Na Chodovci.
Variantí řešení se liší právě v oblasti parkování a návrhu využití potenciálně zastavitelného území. V dané lokalitě byla z důvodů dobré dostupnosti a klidné lokality vybrána funkce veřejného vybavení pro seniory, tedy pečovatelského domu. Navržená stavba doplňuje charakter místa a její funkce využívá příznivé podmínky v okolí.
Centrální plocha nově vzniklého parku je vzhledem k historickému využití řešena jako sad s výrazně rastrovaným rozložením ovocných stromů.

Generální projektant:

Inpar spol. s r.o.

Zadavatel:

ÚRM hl. m. Prahy

Projekt:

2009

Urbanistické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Urbanistická studie

Realizace:

   -

   ● КРАСНОЯРСК - Реконструкция квартала исторической  застройки

Проектируемая территория находится в городе Красноярск в России. Это квартал распологается в историческом центре города. В нем находятся ценная интересная историческая застройка. Например, католический костёл (1910г.), 2-этажные деревянные городские особняки конца XIX в. – исторические образцы руского деревянного зодчества.

Generální projektant:

КрасГАСА

Ateliér:

A. V. Slabucha

Projekt:

2007

Urbanistické řešení:

Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Ateliérový projekt

Realizace:

   -

 
       
Stavební historie Architektura Urbanismus Design a umění
   

© Ing. arch. Milan Falta   2015

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Ing. arch. Milan Falta • Růžová 972/1, 110 00 Praha 1 • IČO: 762 40 193 • telefon: (+420) 607 193 117 • je zapsán na odboru živnostenském, Úřadu městské části Praha 1, dne 7. 12. 2012, č.j.: UMCP1 171929/2012, sp. značka: S UMCP1 171726/2012