Architektura a stavitelství  

 

 

V oblasti architektury i stavitelství je autorská tvorba zaměřena především na rekonstrukce rodinných domů a bytů. V průběhu praxe však byly zpracovávány také projekty pro administrativu, bytové domy i obchodní, kulturní a stravovací zařízení. Současně byly prováděny projekty TZB, ÚT, elektro atd.

Veškerá dokumentace je zpravidla zpracovávána na úrovni studie a dále v podrobnosti DUR + DSP. Po projednání na stavebních úřadech byly některé projekty dopracovány do stupně dokumentace realizační.

PARTER A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

   ● Revitalizace náměstí ČSA v Jaroměři

Revitalizace historického jádra města Jaroměř řeší komplexní obnovu parteru náměstí Československé armády, tzv. Děkanského náměstí a prostoru před Tyršovým mostem. Hlavním cílem projektu je navrhnout řešení obnovy kvalitního historického prostředí tak, aby byly uspokojeny a skloubeny tři základní aspekty městského prostoru. V první řadě je třeba vyhovět soudobým potřebám uživatel města, tedy rezidentům, místním podnikatelům i návštěvníkům. V tomto směru je sledováno zejména zvýšení bezpečnosti a komfortu chodců, vyřešení bezbariérovosti a koexistence pěších s motorovými vozidly. Celé náměstí je proto řešeno jako obytná zóna v jedné výškové úrovni. Jestliže cestní schéma náměstí zůstane až na drobné výjimky nezměněno, doprava v klidu dozná mnohých úprav. Při celém obvodu náměstí budou definovány zálivy kolmých parkovacích stání, jež budou od ostatních pobytových ploch opticky odděleny kamennými obrubníky. Zatímco při jižní straně náměstí budou odstavná stání vymezena zcela nově, v severní části bude parkování více přimknuto k vozovce. Důvodem je zvětšení, respektive vytvoření pobytového prostoru v návaznosti na podsíně historických domů. Veřejný zájem v daném projektu reprezentuje památková péče, která si klade za cíl ochranu hodnotného kulturního dědictví v podobě významně dochovaných povrchů komunikací z různých historických epoch.
Pojítkem mezi těmito dvěma póly, technicistním soudobým dopravním řešením a snahou o uchování genia loci náměstí spolu s obnovou a prezentací památkového fondu je práce architekta, respektive architektura. Hlavní myšlenkou navrženého konceptu tak není oddělení novotvarů od starých prvků, nýbrž nalezení jejich optimálního propojení. Architektonické řešení zádlažby předmětných prostranství tak počítá nejen se zachováním historických typů a figur dláždění včetně jeho morfologie, ale i s použitím původního materiálu v co možná největší míře. Z pohledu diváka se tak pro severní část jaroměřského náměstí charakteristická rozmanitost povrchů nezmění, opticky bude pouze srovnána do jedné nivelity a přetnuta soudobým obrubníkem oddělujícím ryze pěší prostranství od komunikací. Větších změn nedozná ani centrální část náměstí ČSA. Dvojice vzrostlých lip zůstane nedotčena, mírně budou korigovány pouze travnaté plochy. Okolí meteorologického sloupu bude vydlážděno historizující kamennou mozaikou, zatímco v okolí mariánského sloupu bude obnovena původní dlažba z nepravidelného kamene.
Nové prvky dlažeb se tak objeví především při jižní hraně náměstí, kde se nyní nacházejí morálně i technicky dožité chodníky. Po plošném vymezení vozovky a kolmých parkovacích míst zde vzniknou dva typy pobytových ploch. První bude vlastní chodník při jižní frontě domů, na který bude místy navazovat nově vzniklá plocha mezi parkovacími zálivy. Vzhledem k faktu, že současný chodníku je tvořen pro náměstí zcela nevyhovujícími betonovými dlaždicemi, bylo nutné přikročit k návrhu historizujících vzorů z kamenné mozaiky tak, aby byl obnoven tradiční ráz této části veřejného prostranství. Vzory jsou sice navrženy jako novotvary, nicméně se přísně inspirují historickou ikonografií daného místa , anebo jinde v Jaroměři dochovanými relikty . V kontrastu s historizujícím jižním chodníkem budou veškeré nově definované plochy, jejichž neutrální zádlažba je pojata v koexistenci s moderním mobiliářem. Zcela nový prvek se objeví v místech před budovou České pošty, kde se předpokládá archeologický nález někdejší městské brány. Půdorysná stopa této historické stavby bude do chodníku následně promítnuta .

Generální projektant:

URBAPLAN spol. s r.o.

Investor:

Město Jaroměř

Projekt:

2014

Architektonické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

DPS

Realizace:

   -

   ● Areál Na Zvonici

Hlavním cílem projektu Areálu Na Zvonici, respektive stavebních úprav parku Na Zvonici a hřbitova při kostelu Nanebevzetí Panny Marie je návrh revitalizace celého území s využitím současného trasování cestní sítě. Obnově historické hodnoty prostoru přispívá uplatnění přírodního materiálu. V rámci parku budou použity stávající kvalitní betonové dlaždice s již vytvořenou patinou a v areálu hřbitova se uplatní střídání typů kamenné dlažby, které podtrhne hodnotu památkově chráněného území. Architektonické řešení obnovy hřbitova a parku Na Zvonici respektuje genius loci místa, jeho malebnost a střídmost. Využívá kompoziční pohledové a průhledové osy pro umístění odpočinkových – relaxačních míst.

Generální projektant:

URBAPLAN spol. s r.o.

Investor:

MČ Praha 12

Projekt:

2013 - 2014

Architektonické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Studie, DPS

Realizace:

   -

NOVOSTAVBY DOMŮ

   ● Vzorkovna na minimalistickém pozemku (Libčice nad Vltavou)

Cílem studie je návrh moderní novostavby malé vzorkovny na místě technicky i morálně dožitého objektu trafiky. Pro sledovaný záměr je využit minimalistický pozemek ve vlastnictví investora, který se nachází v přednádražním prostoru. Pro nový objekt byla zvolena funkcionalistická architektura, jež je v kontrastu s okolní historickou zástavbou, kterou však svoji střídmostí nenarušuje. Naopak vznikne zajímavý a decentní protipól dominantnímu kostelu, faře i nádraží, který zároveň dotvoří a definuje v současné době poněkud nevyužité přednádraží náměstí.

Generální projektant:

Bomart spol. s r.o.

Investor:

Soukromá osoba

Projekt:

2013 - 2014

Architektonické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Studie, DPS

Realizace:

   -

REKONSTRUKCE DOMŮ A BYTŮ

   ● Úprava domu v Hradci Králové (Malšovice)

Cílem projektu je komplexní rekonstrukce interiéru stávajícího rodinného domu investora včetně výměny některých oken. Dům o dvou nadzemních podlažích má půdu a je částečně podsklepen. V Přízemí se nachází vstup z ulice i zahrady, dílna, chodbové prostory, obytná místnost s kuchyní, koupelnou, WC a komorami. V patře objektu je situována samostatná bytová jednotka tvořená chodbou, třemi obytnými prostory, jídelnou, kuchyní se spižní komorou, koupelnou a WC.
Předmětem rekonstrukce v přízemí je rozdělení dílny na novou obytnou místnost a sklad zahradního nábytku a nové přepříčkování chodby. Rozsáhlejší rekonstrukcí projde patro domu, kde je navrhována především dispoziční úprava jídelny, která bude propojena s kuchyní za předpokladu zrušení spíže. Jídelna se rozšiřuje i na úkor stávající chodby, čímž vznikne rozsáhlý obytný prostor s kuchyňským koutem. Ústřední pokoj je přístupný přes nově definovanou předsíň s koupelnou a vstupem do dětského pokoje / pracovny. Další obytná místnost je napojena přímo na jídelnu, ložnice s hlavní koupelnou jsou přístupné přes malou uzavíratelnou předsíň.

Generální projektant:

URBAPLAN spol. s r.o.

Investor:

Soukromá osoba

Projekt:

2010

Architektonické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Studie, DUR, DSP, DPS

Realizace:

2010 - 2011, 2014

   ● Úprava bytu v Hradci Králové (Nový Hradec Králové)

Studie rekonstrukce bytu řeší problematiku propojení nově pojednané kuchyně a obytného prostoru. Součástí projektu je, kromě drobných bouracích a stavebních prací, i design dlažby, nábytku a povrchových úprav v kuchyni, spojovací chodbě a hale. Nejvýraznějším počinem je kompozice dlažby, jejíž barevnost je v souladu s navrženou kuchyní a dalším nábytkem. Nahodilé rozmístění výrazných dlaždic odpovídá představám a životnímu stylu investora.

Generální projektant:

URBAPLAN spol. s r.o.

Investor:

Soukromá osoba

Projekt:

2012

Architektonické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Studie + RD

Realizace:

2013

   ● Úprava zahrádkové chaty v Hradci Králové (Malšovice)

Projekt řeší stavební úpravy zahrádkové chaty, která není určena k trvalému obývání. Záměr je v souladu s platným ÚPM Hradec Králové a plně respektuje požadavek vzdálenosti 10 metrů mezi jednotlivými chatkami. Předmětem rekonstrukce chaty je zvýšení rekreačního standardu objektu, který pochází z roku 1969. Jedná se o podsklepenou budovu s rozměry přibližně 4 x 4 metry, která je zakryta velmi nízkou stanovou střechou. K jižní části chaty byla později přistavěna malá místnost s dřevěnými obvodovými stěnami.
Uvažovaná rekonstrukce respektuje přání investora a zachovává původní zděný objekt v současné podobě. Nově bude vyzděna místnost kuchyně, která tak nahradí současný dřevěný přístavek. Bude také zřízeno zděné závětří a sociální zařízení. Technicky nejnáročnější partií rekonstrukce bude nadstavba podkroví. Jelikož je současný objekt vyzděn z CP tl. 150, a z tohoto materiálu bude stavěna i nová kuchyň, bylo nutno uvažovat s externím nosným systémem pro krov a druhé NP vůbec. Nosný systém bude tvořit šestice ocelových sloupů profilu „I“, které budou svázány věncem téže z profilů „I“ a dvěma profily „I“ uvnitř dispozice. Nad ocelovými sloupy proběhne pozednice, která ponese krov.

Generální projektant:

SAUD

Investor:

Soukromá osoba

Projekt:

2006

Architektonické řešení:

Milan Falta

Stupeň dokumentace:

DUR + DSP, RD

Realizace:

2006 - 2007

   ● Úprava předávací stanice C 17 na kavárnu v Hradci Králové (Nový Hradec Králové)

Projekt řeší stavební úpravy části interiéru předávací stanice C 17 v Čajkovského ulici v Hradci Králové na kavárnu. Prostory byly do současné doby využívány jako výměník tepla. Záměr je v souladu s platným ÚPM Hradec Králové. Vlastní stavební úpravy budou probíhat pouze uvnitř objektu a to pouze v části, která již nadále nebude sloužit jako výměník tepla. Objekt je ve vlastnictví Správy nemovitostí Hradec Králové, investor stavebních úprav bude nájemcem a provozovatelem zařízení upravených prostor.

Generální projektant:

SAUD

Investor:

Soukromá osoba

Projekt:

2004

Architektonické řešení:

Milan Falta

Stupeň dokumentace:

DUR + DSP

Realizace:

   -

   ● Přeložka plynovodní přípojky v Hradci Králové (Malšovice)

Studie řeší architektonický návrh nového plotového sloupku včetně plánované přeložky plynovodní přípojky. Pro uvolnění stavby pilíře na hranici pozemku bude provedena stavební úprava plotu. Stávající oplocení bude zkráceno a následně bude vystaven nový sloupek s nikou pro HUP a plynoměr o rozměrech 500 x 500 x 250 mm. Do niky bude osazena plastová skříň pro HUP a plynoměr.

Generální projektant:

URBAPLAN spol. s r.o.

Investor:

Soukromá osoba

Projekt:

2012

Architektonické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Studie

Realizace:

2013

       
Stavební historie Architektura Urbanismus Design a umění
   

© Ing. arch. Milan Falta   2015

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Ing. arch. Milan Falta • Růžová 972/1, 110 00 Praha 1 • IČO: 762 40 193 • telefon: (+420) 607 193 117 • je zapsán na odboru živnostenském, Úřadu městské části Praha 1, dne 7. 12. 2012, č.j.: UMCP1 171929/2012, sp. značka: S UMCP1 171726/2012