Stavební historie  

 

 

Problematika stavební historie, rekonstrukcí i renovací objektů, stejně tak jako vědecká a publikační činnost je úzce spjata s aktuálním doktorským studiem na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Ústavu teorie a dějin architektury.

V rámci působení na FA bylo zpracováno podrobné zaměření mnohých drobných objektů, zejména románských kostelů, přičemž u některých bylo přistoupeno k provedení stavebně-historického průzkumu. Samozřejmostí je publikování výsledků na vědeckých konferencích a v odborných periodikách.

STAVEBNĚHISTORICKÉ PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ OBJEKTŮ

   ● Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Mikuláše v Potvorově

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově patří k těm významným raně středověkým stavbám v Čechách, které se staly předmětem badatelského zájmu již v polovině 19. století a uchovaly si výlučné postavení v jeho popředí až do současnosti. Standardní průzkum objednaný zadavatelem však představuje platformu, která v důsledku nastavení svých vstupů povětšinou vede k rekapitulaci známých skutečností a vytváří pouze velmi omezené pole k posunu současného poznání. Nedotčena jím zůstává výstižná charakteristika K. Benešovské, která uvádí, že: "tento kostel by mohl stát kdekoliv v Alsasku..." a oprávněně označuje potvorovský kostel s impozantním útvarem tribuny a westwerkem za stavební dílo spjaté jak svou skladbou, tak výzdobou s alsaskou štaufskou architekturou a s jejími ohlasy v Ebrachu, Bamberku a v dalších německých lokalitách. Pro utvoření jasnější představy o jeho částečně zaniklém hmotovém a prostorovém uspořádání autorka nabídla analogii s rovněž velmi známým a podrobněji dokumentovaným kostelem sv. Bartoloměje v Praze – Kyjích, jehož hmotová skladba s mohutnou západní věží v plné šířce lodi se dodnes zachovala bez podstatných změn. Může tak sloužit vedle výrazné paralely s kostelem ve Vinci, uvedené do naší odborné literatury již B. Mádlem (1890) jako přijatelný model k vytvoření hrubé představy o původní podobě potvorovského kostela.

Generální projektant:

ČVUT - FA

Investor:

Právnická osoba

Projekt:

2008

Grafická část SHP:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

SHP

Realizace:

   -

   ● Stavebněhistorický průzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Libčanech

Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Libčanech byl zpracován v rámci předmětu RP III. - Zaměření a analýza HS na Fakultě architektury ČVUT v Praze v akad. roce 2005/2006.
V rámci projektu byla prostudována dostupná literatura, včetně SHP provedeným organizací SÚRPMO v roce 1995, a mapové podklady. Následně byla stavba zaměřena a posouzena přímo v terénu. Zaměření kostela bylo provedeno při čtyřech návštěvách (1. - 2. července a 8. - 9. srpna 2006) přístroji teodolit Carl Zeiss THEO 010B, č.: 153608 a laserovým délkoměrem Stanley. Detaily byly změřeny pásmem. Při těchto příležitostech byla provedena fotografická dokumentace, která je součástí SHP.

Generální projektant:

ČVUT - FA

Investor:

  -

Projekt:

2006

Grafická část SHP:

Milan Falta

Stupeň dokumentace:

SHP

Realizace:

   -

   ● Zaměřování historických staveb a jejich 3D modelace

Zaměřování historických staveb je prováděno zejména v rámci doktorských studií na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Půdorysné i prostorové zdokumentování sledovaných staveb v dosud nepublikované podrobnosti umožňuje naznačit nejen stadia procesu výstavby, ale i hypotetickou podobu kostela v souvislosti s dokončením konkrétních etap a jednotlivé nedochované části objetu. Díky počítačové simulaci je možné zřetelně si ozřejmit prostorové a konstrukční vztahy zaniklých i dochovaných součástí stavby, což přispívá k racionálnímu hledání dochovaných stop po předpokládaných procesech a jím i k verifikaci pracovních hypotéz.

Generální projektant:

SAUD

Investor:

  -

Projekt:

2008 - 2013

Architektonické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Zaměření, SHP

Realizace:

        -

   ● Záměr renovace společných prostor bytového domu v Praze (Nové Město)

Cílem renovace je obnova historické vstupní chodby a schodišťového prostoru domu, včetně jejich doplnění o moderní design a technologie. Renovace vstupních prostorů a schodiště bude prováděna s respektem k dochovaným hodnotným prvkům a prostorům. Bude maximalizována snaha o zachování historického fondu v co možná největším rozsahu, v nutných případech dojde k citlivé obnově a doplnění chybějících fragmentů. V kontrastu s obnoveným historickým interiérem budou navrženy moderní designové doplňky, jako jsou nástěnná svítidla, případný nábytek atd.
Předmětem renovace bude hlavní vstupní chodba, schodišťový prostor včetně podest a mezipodest i exteriér objektu (dvůr a pavlače). Obnova se bude týkat vstupních dveří, dveří na pavlače a interiérových dveří v přízemí. Nově budou řešeny veškeré rozvody plynu, elektro a informační kabely.

Generální projektant:

SAUD

Investor:

Právnická osoba

Projekt:

2013

Architektonické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Studie

Realizace:

2013

STUDIE REKONSTRUKCÍ HISTORICKÝCH OBJEKTŮ

 

   ● Obnova a nové funkční využití císařské falce v Chebu - diplomní projekt

Diplomní projekt „Císařská falc v Chebu – obnova a nové funkční využití“ byl zpracován v zimním semestru 2007/08 na FA ČVUT v Praze v ateliéru Hulec – Pošmourný na Ústavu památkové péče a renovací.
Těžiště projektu spočívá v navržení moderní architektonicky hodnotné ochranné konstrukce, která doplní unikátní torzálně dochovaný románský palác císařské falce včetně Gordonova domu, přispěje k zajištění stability středověkého obvodového zdiva i dekoru a zároveň umožní nové funkční využití památky. Autor si klade za cíl, aby byly maximálně respektovány všechny objektivně doložené stavební etapy, včetně intaktní archeologické situace, a zároveň aby byla stavba obohacena o soudobé architektonické i designérské prvky za současného respektování moderních památkových standardů.
Samotné tvůrčí činnosti předcházela analýza veškerých dostupných podkladů a materiálů této problematiky se týkajících. Zpracovatel prostudoval dostupnou literaturu, včetně SHP provedeným SÚRPMO v roce 1990, mapové podklady a zaměření objektu, jež byly zapůjčeny z archívu NPÚ, územního odborného pracoviště v Plzni. Posléze bylo provedeno posouzení tohoto zaměření, porovnání s novější dokumentací poskytnutou panem Ing. arch. Šantavým a panem Ing. arch. Vystydem, a jeho digitalizace. Průzkum objektu a fotografická dokumentace byly provedeny při dvou návštěvách. Při zpracovávání projektu byla vedena diskuse s odborníky v oboru historických konstrukcí a památkové péče (Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada CSc.; Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.), archeologie (PhDr. Pavel Šebesta; PhDr Jiří Kalferst), architektury (Akad. arch. Mikuláš Hulec; Ing. Akad. arch. Jiří Pošmourný) a statiky (doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.).

Generální projektant:

ČVUT - FA

Ateliér:

Hulec - Pošmourný

Projekt:

2008

Architektonické řešení:

Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Diplomní projekt

Realizace:

   -

   ● Návrh na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Libčanech

Libčanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je organicky rostlou stavbou, jejíž silueta byla utvářena téměř po osm století. Na vzhledu i dispozici památky se odrazilo několik významných architektonických slohů a z tohoto důvodu je nutné k případné obnově přistupovat velmi rozvážně. Architektonická stude na možnou obnovu památky byla zpracována na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru Hulec Pošmourný na Ústavu památkové péče a renovací v akademickém roce 2006 / 2007 a plynule tak navázala na zpracovaný stavebně historický průzkum (SHP).

 

Generální projektant:

ČVUT - FA

Ateliér:

Hulec - Pošmourný

Projekt:

2008

Architektonické řešení:

Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Ateliérový projekt

Realizace:

   -

   ● Návrh na rekonstrukci kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem

Románský kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labem se řadí mezi nejvýznamnější románské památky České republiky a mělo by tak na něj být i nahlíženo. Stavební stav objektu však tomuto faktu neodpovídá. Z tohoto důvodu byla na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru Hulec – Pošmourný na Ústavu památkové péče a renovací zpracována tato studie na případnou rekonstrukci památky. Studii je možné rozdělit do dvou pomyslných částí – první, zabývající se obnovou centrální patrové kaple a druhou, která je zaměřena na románskou předsíň, respektive obnovu portálu, opětovné prolomení části jižní arkatury a navržení moderní prosklené předsíně.

 

Generální projektant:

ČVUT - FA

Ateliér:

Hulec - Pošmourný

Projekt:

2007

Architektonické řešení:

Milan Falta

Stupeň dokumentace:

Ateliérový projekt

Realizace:

   -

VÝSTAVNICTVÍ, EXPOZICE A POPULARIZACE VĚDY

 

   ● Územní rozvoj města hl. m. Prahy od počátků po rok 1900

Projekt názorného zobrazení územně – stavebního rozvoje hl. m. Prahy vznikl jako doprovodná prezentace k expozici urbanistického Modelu Prahy, který vystavuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy v expozici Království železnic na Smíchově. Kromě toho byly v rámci spolupráce na přípravě výstavy Modelu hlavního města Prahy připraveny další odborné prezentace s tématikou historické architektury, urbanismu a dopravní i technické infrastruktury.

Generální projektant:

Top city spol. s r.o.

Investor:

Království železnic

Projekt:

2011

Grafické řešení:

Ing. arch. Milan Falta

Stupeň dokumentace:

odborná publikace

Publikace:

2011 - 2012

       
Stavební historie Architektura Urbanismus Design a umění
   

© Ing. arch. Milan Falta   2015

  falta.milan@gmail.com

 

 
   

Ing. arch. Milan Falta • Růžová 972/1, 110 00 Praha 1 • IČO: 762 40 193 • telefon: (+420) 607 193 117 • je zapsán na odboru živnostenském, Úřadu městské části Praha 1, dne 7. 12. 2012, č.j.: UMCP1 171929/2012, sp. značka: S UMCP1 171726/2012